dikaiologitikashadow big

Έγκριση Δόμησης

Για τη χορήγηση έγκριση δόμησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων-αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.

β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης.

γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για της υπηρεσίες μηχανικού.

Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων σε περίπτωση προσθήκης και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων όπου απαιτούνται.

Άδεια δόμησης

Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλονται η έγκριση δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων-αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

β) Αρχιτεκτονική μελέτη.

γ) Στατική μελέτη.

δ) Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων.

ε) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

στ) Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.

ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.

η) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

θ) Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρία παροχής αερίου.

ι) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού.

ια) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγεία του έργου.

ιβ) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης και πιστοποιητικό μεταγραφής τους.

ιγ) Αιτιολογική έκθεση.

ιδ) Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών.

ιε) Ταυτότητα κτιρίου.

Σημειώνεται ότι η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία θα υποβάλλονται σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή.

Η έγκριση δόμησης θα ισχύει για ένα έτος ενώ η άδεια δόμησης για τέσσερα από την ημερομηνία έκδοσή της. Για ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική επιφάνεια άνω των 5.000 τ.μ. θα ισχύει για 6 χρόνια.

Νομοθεσία

Έγγραφο 7560/8-3-2012 "Συμψηφισμός παραβόλου και ειδικού προστίμου του ν. 3843/10"

Προανακοίνωση νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με το Μητρώο Μηχανικών (παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 4030/11)

Έγγραφο οικ 573/21-03-2012 Εφαρμογή νόμου 4030/2011 (Α' 249) " Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις"

Έγγραφο 88/8-3-12 "Εφαρμογή της υπ'αρίθμ. 7587/12-2-2004 Υπ. Απόφασης περί μικροπαραβάσεων σε συνδυασμό με αυθαίρετες κατασκευές"

Έγγραφο 8002/15-3-12 "Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (άρθρο 22 του Ν. 4030/2011)"

Έγγραφο 11380/19-3-2012 "Σχετικά με την υπερύψωση υπογείου σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων "

Έγγραφο 11689/13-3-2012 "Σχετικά με λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης"

Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 621 «Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 45 (παρ.3) και 11 του Ν.4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»

Έγγραφο 5298/8-3-2012. «∆υνατότητα χορήγησης άδειας δόµησης σε συνιδιοκτησίες µε αυθαίρετα κτίσµατα»

ΦΕΚ Β 56/2012 Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων.

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»

Οδηγίες για την εφαρμογή άρθρου 7 του ν. 4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»

ΦΕΚ Β 252 Καθορισμός κατηγοριών ελεγκτών δόμησης, εξεταστέας ύλης, φορέα και διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης.

ΚΥΑ ΦΕΚ Β 465 2012: Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης

Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ) του άρθρου 7 παρ. 11 του ν. 4030/11

Σύσταση Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής στο ΥΠΕΚΑ

ΚΥΑ αρ. οικ. 7533 (ΦΕΚ 251/Β/13-2-2012) Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης

Υπουργική απόφαση σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών

Σχετικά με έκδοση οικοδομικών αδειών για την αλλαγή χρήσης καταστημάτων

Νόμος 4042/2012 ( ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) « Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Εγκύκλιος 1/2012 : Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Αʼ) και διευκρινήσεις στο ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Αʼ)

Νόμος 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»

Στοιχεία Επικοινωνίας

2810314875

6936812261

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας

Γραφείο, Εργοστάσιο

 Πάροδος Μάνου Κατράκη 111, Φοινικιά,

Ηράκλειο 714 10, Κρήτη

Χάρτης

Στοιχεία εταιρείας

CRETAN STONE CONSTRUCTIONS ΜΟΝ ΙΚΕ
ΕΔΡΑ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Α.Φ.Μ. 801599352 - Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕ.ΜΗ. 159874127000


Ακολουθήστε μας

Aποδοχή Cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων για την παροχή των υπηρεσιών του, για να βεβαιωθούμε ότι η ιστοσελίδα είναι φιλική προς το χρήστη και την λειτουργικότητα της.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.